Skip to main content

Full text of "The Gay Genius"

See other formats


368

INDEX

JBNTSUNG, Emperor, 35, 48, 64, 70,
72-3, 88, 89,177-8, 252

KANG SHIHMBNG, 243

Keh Hung, 207, 212

Kung Pingchung, 168, 170, 189, 275

Kuo, see Su Kuo

LEEDING, 91, 93, 102-3, no, 134,
166-7, 173, 178-9, 228, 258, 260

Li Ao, 18

Li Chang, 91, 124, 149, 163, 175, 178,
185, 188, 216

Li CM, 12-3

LiChiao, 197

Li Chih, 237, 261

Li Kuuglin, 241-3, 287

Li Lungmien, see Li Kunglin

Li Ping, 14

Li Po, 3, 5, 138

Li Szeshiin, 240

Li TaHn, 92

Li Tingkuei, 241

Liang Chichao, 86

Liang Shihcheng, 8

Liang Tao, 295

Lin Pien, 303

Linkao House, 187-8,197, 206

Liquor, 304-7

Liu Anshih, 290-1, 296

Liu Chih, 4, 89, 92, 295           l

Liu Chin, 142

Liu Chungyuan, 29, 142, 307-8

-Su Tungpo's prayers to, 338-9

Liu Mien, 11-2

Liu Pin, 238

Liu Shu, 91,101, 149, 176

Lu Chiawen, 79, 91, 116, 117

Lu Huei, 101, in

Lu Huiching, 91-3, 97, 103,114-8,153,
158, 221, 228, 251, 258, 293, 327, 335

Lu Kungchu, 91, 92,102, in, 237, 294,

295, 334

Lu Shengching, 327
Lu Tafang, 229, 238, 258, 278, 288, 290,

295, 296
Lu Tehming, 84
Lu Weichien, 303, 310
Lu Yu, 171-2, 189

MA CHEN, 273

MaMengteh, 188, 190, 200

Ma Yung, 84

Mai, see Su Mai

Marriages, arrangement of, 31-2

Mei Yaochen, 32, 36

Mendtis* quoted, 122-3            *

Mi Fei, 189, 225, 240-2, 338

Military service, 82-4, 112, 286-9

Mirror of History (Szema Kuang), 94

New Commentaries on the Three Classics
(Wang Anshih), 84-5

OUYANG SHIU, u, i4., 23, 25, 32-6, 38,
48, 60, 71, 89, 91, 93, 103, in, 119,
122, 124, 137, 149, 162, 197, 254, 287,
334

PATA SHANJEN, 246

Pi Sheng, 24

Po Chuyi, 268-9, 313

Prayer, 58

Printing from movable clay types/ 24

Pu Tsungmeng, 234-5

SANG HUNGYANG, 68

Shang Yang, 68

Shao Minchan, 223

Shao Powen, 4, 72

Shengchih, 225

Shentsung, Emperor, ir, 68, 74-81, 87,
go, 92-3, 95-9, 101-18, 120, 153,
158-62, 166-7, 171-3, 175-80, 186,
199, 216-8, 221-5, 227, 229-30, 252,
258-9, 272, 287-8, 292, 297, 334

Shiaotsung, Emperor, his decree con-
ferring title on Su Tungpo, 9-10

Shieh Chingwen, 91, 102, 109-10

Shi eh Minshih, 10

Shih Chingtang, 33

Shih Tao, 246

Shii Chiang, 294

Shu Tashou, 190

Shun, Emperor, 74-5              '  ,

Snow Hall, 189, 197              *  '

Southern Voyage, The (Su Tungpo), 47

Su Fu, 9, 319                    ^

Su Kuo, 12,187, 232, 287, 299, 307,3082
316, 318-9, 321, 323, 325-6, 329, 33(; "
331-2, 335-6, 337, 341, 342       \

Su Mai, 159, 170-1, 183, 191, 218, 232*
279, 287, 302, 307, 319-20, 32f
322, 337, 339, 342              1 t

Su Shti, 16-7, 25-6, 29            A y

Su Shiin, 14, 16, 18-9, 22, 24-9, 32-3;

36-49, 65-6,  69,  73#.;  on Wang

Anshih, 71-3
Su Sung, 92, 339
Su Tai, 187, 232, 287, 299, 302, 319,

336, 337. 342

Su Tseyu, 14, 18, 24-9, 31-3, 35-8,
4-9> 53-4, 64-8, 73, 76, 79, 82, 91,
101, in, 119-24, 128, 150, 153-5,
158-9, 167-8, 170-1, 178, 180, 183,
191, 206, 220, 237, 241-2, 259, 263,
277, 287-8, 295, 297, 299, 315, 316,
320-3 327-8, 333, 335, 337, 340,
341-2*

I/